Käyttöehdot

 1. Käyttöehtojen soveltaminen ja palvelun kuvaus
  1. Taskit Oy:n (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän Tasker.fi -verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä “Käyttöehdot”). Käyttäessä palvelua ostaja (jäljempänä ”Ostaja”) sekä myyjä (jäljempänä ”Myyjä”) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.
  2. Palvelun joidenkin osioiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä.
  3. Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet Myyjät voivat ilmoittaa palveluitaan (jäljempänä “Tuote”) myyntiin Palvelun välityksellä. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu Ostajan sekä Myyjän kesken, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.
  4. Palvelun käyttö on pääosin maksutonta. Palvelu voi kuitenkin sisältää maksullisia lisäpalveluita (jäljempänä “Maksullinen palvelu”). Palveluntarjoaja perii Myyjältä 20% välityspalkkion Tuotteen myyntihinnasta.
 2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot
  1. Ostaja/Myyjä saavat oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Molempien tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”), joiden avulla Ostaja/Myyjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (“Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Ostaja/Myyjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.
  2. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.
  3. Palveluun rekisteröityvän Ostajan/Myyjän tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Ostajaksi/Myyjäksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin.
  4. Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Ostajan/Myyjän henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjätunnus jää näkymään Palvelun arvioihin sekä palautteisiin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
  5. Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa kaupanteon yhteydessä Ostajalle Myyjän palvelussa käyttämä nimimerkki, sekä Myyjälle Ostajan palvelussa käyttämä nimimerkki.
 3. Ostajan/Myyjän velvollisuudet ja vastuu
  1. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Ostaja/Myyjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, asiasta tulee ilmoittaa viipymättä Palveluntarjoajalle
  2. Ostaja/Myyjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelussa ei saa tarjota myytäväksi Tuotteita, jonka tarjoamisen Palveluntarjoaja on kieltänyt.
  3. Ostaja/Myyjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vastaavat Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.
  4. Myyjä sitoutuu Tuotteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti.
  5. Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä ilmoittamansa Tuotteet, joita hän tarjoaa myytäväksi Palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.
  6. Myyjällä ei ole oikeutta luovuttaa Ostajalle omia yhteystietojaan Tuotteen tiedoissa. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata, tai tarvittaessa poistaa yhteystietoja sisältävät Tuotteet palvelusta.
 4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu
  1. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun kauppapaikan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
  2. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.
  3. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.
  4. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Myyjien Palvelussa ilmoittamista Tuotteista, Tuotteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta eikä Myyjän tai Ostajan ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.
  5. Palveluntarjoaja ei ole kaupan osapuoli. Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu Ostajan sekä Myyjän kesken ja heillä on vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.
  6. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Ostajalle, Myyjälle tai kolmansille osapuolille.
  7. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten aiheuttamista vahingoista.
  8. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka myymisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Ostajille tai kolmannelle osapuolelle.
  9. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Ostajan tai Myyjän Käyttäjätunnus käyttäjän toimiessa näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.
  10. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia taikka muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta, tietokantaa tai palvelua.
  11. Palveluntarjoaja voi nauhoittaa asiakaspuheluita sisäistä koulutusta varten.
 5. Käyttöehtojen muuttaminen
  1. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.
 6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
  1. Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Ostajan/Myyjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Ostajalle/Myyjälle käyttöoikeuden Palveluun.
  2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.
  3. Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjätilin sekä poistaa Myyjän tai Ostajan mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.
  4. Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.
 7. Sopimuksen siirtäminen
  1. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.
  2. Ostaja/Myyjä tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.
 8. Evästeet
  1. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.
 9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
  1. Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.
  2. Palveluntarjoajan sekä Ostajan ja Myyjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.